دانلود پایان نامه ارشد:ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر …

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

رشته : حسابداری

عنوان :

ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

استاد راهنما :

دکتر عباس ادهم

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱)مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مسئله. ۳

۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶

۱-۴) اهداف پژوهش… ۶

۱-۵) فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۶) روش پژوهش… ۶

۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷

۱-۸) جامعه و نمونه آماری.. ۷

۱-۹) روش گردآوری اطلاعات.. ۷

۱-۱۰) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات.. ۸

۱-۱۱) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش… ۸

۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹

فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش

۲-۱) مدیریت سود……………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۱-۲) مبانی نظری پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۳) تاریخچه مدیریت سود. ۱۲

۲-۱-۴) نظریه های مدیریت سود. ۱۳

۲-۱-۵) تعریف مدیریت سود. ۱۷

۲-۱-۶) حدود و دامنه مدیریت سود. ۱۸

۲-۱-۷) انواع مدیریت سود. ۲۱

۲-۱-۸) انگیزه های مدیریت سود. ۲۳

۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر. ۲۴

۲-۱-۸-۲) طرح های پاداش مدیران. ۲۴

۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانکاران. ۲۵

۲-۱-۸-۴) هزینه های سیاسی.. ۲۵

۲-۱-۸-۵) انگیزه های مالیاتی.. ۲۶

۲-۱-۸-۶) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی.. ۲۶

۲-۱-۸-۷) انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی.. ۲۷

۲-۱-۸-۸) اندازه شرکت.. ۲۷

۲-۱-۸-۹) ساختار مالکیت.. ۲۸

۲-۱-۸-۱۰) جریان های نقد آزاد(FCF) 28

۲-۱-۸-۱۱) سایر محرکها ۲۹

۲-۱-۹) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود. ۲۹

۲-۱-۹-۱) دیدگاه موافقان. ۲۹

۲-۱-۹-۲)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۱۰) ابزارهای مدیریت سود. ۳۰

۲-۱-۱۱)مدیریت سود وکیفیت افشاء. ۳۲

۲-۱۲) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………۳۳

۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸

۲-۲-۲) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. ۳۹

۲-۲-۳) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی.. ۴۲

۲-۲-۴-۱) گزینش نادرست.. ۴۳

۲-۲-۴-۱-۱) غربال کردن. ۴۴

۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵

۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقی.. ۴۵

۲-۲-۵) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی.. ۴۶

۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸

۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸

۲-۲-۶) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ………………………………………………….۴۹

۲-۲-۶-۱) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام. ۴۹

۲-۲-۶-۲) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام. ۵۰

۲-۲-۷) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش… ۵۰

۲-۳) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۳-۱) مقدمه. ۵۳

۲-۳-۲) چرخه عمر شرکت.. ۵۴

۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….۵۴

۲-۳-۳-۱) مرحله تولد یا ظهور. ۵۵

۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵

۲-۳-۳-۳) مرحله ی بلوغ. ۵۶

۲-۳-۳-۴) مرحله افول یا سکون. ۵۶

۲-۳-۴) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : ۵۷

۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱) مقدمه. ۷۸

۳-۲) روش پژوهش… ۷۸

۳-۳) فرضیه های پژوهش… ۷۸

۳-۴) مدل مفهومی پژوهش… ۷۹

۳-۵) جامعه و نمونه آماری.. ۷۹

۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰

۳-۷) روش گردآوری اطلاعات.. ۸۰

۳-۸) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها ۸۰

۳-۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه. ۹۰

۴-۲) یافته های توصیفی.. ۹۱

۴-۳) آزمون نرمال سازی داده های پژوهش… ۹۵

۴–۴) آزمون ضریب همبستگی.. ۹۶

۴-۵) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های پژوهش… ۹۷

۴–۶) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷

۴-۷) آزمون هم خطی فرضیه های پژوهش… ۹۹

۴-۸) آزمون فرضیه های پژوهش… ۱۰۰

۴-۸-۱) آزمون فرضیه اول پژوهش… ۱۰۰

۴-۸–۲) آزمون فرضیه دوم پژوهش… ۱۰۲

۴-۸-۳) آزمون فرضیه سوم پژوهش… ۱۰۳

۴-۸-۴) آزمون فرضیه چهارم پژوهش… ۱۰۵

۴-۹) خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… ۱۰۷

۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱) مقدمه. ۱۱۰

۵–۲) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش… ۱۱۰

۵-۳)بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۱

۵–۴) محدودیتهای پژوهش… ۱۱۲

۵–۵) پیشنهادهای پژوهش… ۱۱۳

۵–۵–۱) پیشنهادهای کاربردی پژوهش… ۱۱۳

۵–۵–۲) پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. ۱۱۴

منابع. ۱۱۶

پیوست.. ۱۲۱

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(۲-۱) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها ۴۲

جدول خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی.. ۶۹

جدول(۴-۱): علامت اختصاری متغیرهای پژوهش… ۹۱

جدول(۴-۲): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… ۹۱

جدول(۴–۳): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله رشد. ۹۴

جدول(۴–۴): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴

جدول(۴-۵): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله افول. ۹۵

جدول(۴-۶): نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 95

جدول(۴-۷): نتایج آزمون ضریب همبستگی.. ۹۶

جدول(۴-۸): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های پژوهش… ۹۷

جدول(۴-۹): نتایج آزمونF لیمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹

جدول(۴-۱۰): آزمون همخطی فرضیه های پژوهش… ۹۹

جدول(۴-۱۱): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش… ۱۰۱

جدول(۴-۱۲): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش… ۱۰۲

جدول(۴-۱۳): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش… ۱۰۴

جدول(۴-۱۴): خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش… ۱۰۶

جدول(۴-۱۵): خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… ۱۰۷

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱

نمودار (۲-۲) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲

نمودار (۲-۳) ارتباط بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. ۵۵

نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه اول پژوهش… ۱۰۰

نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه دوم پژوهش… ۱۰۲

نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه سوم پژوهش… ۱۰۴

نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه چهارم پژوهش… ۱۰۶

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش ۱۹۸۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر ۱۰۰ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد ۱۵ شرکت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شرکت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.

واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱)مقدمه

گزارش های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.

مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.

چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.

۱-۲) بیان مسئله

مطالعات نشان می دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، ۱۳۸۵، ۳۶).

تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ازطریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹).

یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می دهد(قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).

باتوجه به اینکه سود یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد سودآوری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یاری دهد.

یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است که منافع تمام استفاده کنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می کند ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی که انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاکید کرده است. درواقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی می شود، درحالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، ۱۳۹۱).

تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می کنند. اینگونه موجودات متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و درنهایت می میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می کند که شرکت ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می کنند و می میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.

در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شوند. موسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، ۱۳۸۹).

ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می دهیم.

مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟

تعداد صفحه : ۱۵۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات ...

شنبه 5 آبان 1397
15:52
نویسنده سایت پایان نامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان :

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
هدف اصلی مقاله "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری" بوده و به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به این که اطلاعات حسابداری، حاصل گزارش گری است، بنابراین ابتدا نوع گزارش گری که با به کارگیری فناوری اطلاعات به دست می آید، بررسی شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش گری، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.
در راستای انجام تحقیق بعد از مطالعات مقدماتی در مبانی نظری و پژوهشی و استفاده از نظرات اساتید و صاحبنظران منظور از فناوری در این تحقیق مجموعه ای از سخت افراز نرم افزار ازقبیل نرم افزار های کاربردی ، نرم افزار های هوشمند ، شبکه ها ، اینترنت و ابزار های آن و سایر فقناوری های موثر بر حسابداری و گزارشگری که گزارشکری را به سمت گزارشگری مالی برخط سوق می دهند در نظر گرفته شد .
به منظور تعیین تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، شبکه منطقی تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد. سپس فرضیه های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت. در نهایت، برای تأیید فرضیه ها از روش های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می دهد.
تعداد صفحه :۲۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** **** ***


[ بازدید : 2 ]

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و ...

شنبه 5 آبان 1397
15:49
نویسنده سایت پایان نامه

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مرتضی حاجی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.............................................................. ۱

مقدمه.............................................................................. ۲

بیان مسئله. .............................................................................۲

اهمیت و ضرورت تحقیق.. .............................................................................۴

اهداف تحقیق.. .............................................................................۶

هدف اصلی: .............................................................................۶

هدف فرعی: .............................................................................۶

سوالات تحقیق.. .............................................................................۶

فرضیه‏های تحقیق: .............................................................................۶

پیشینه پژوهش... .............................................................................۷

تعریف مفاهیم نظری تحقیق.. .............................................................................۹

روش تحقیق.. .............................................................................۹

سازماندهی پژوهش... .............................................................................۹

بخش اول: تقسیمات و مفاهیم. .............................................................................۱۱

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامی.. .............................................................................۱۱

مقدمه. .............................................................................۱۱

گفتار اول: نسب مشروع. .............................................................................۱۲

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران. .............................................................................۱۲

بند دوم: نسب در فقه اسلامی.. .............................................................................۱۵

گفتار دوم: نسب ناشی از شبهه. .............................................................................۱۷

بند اول: از دیدگاه حقوق موضوعه. .............................................................................۱۷

بند دوم: از دیدگاه فقه اسلامی.. .............................................................................۱۹

بند سوم: اجرای اماره فراش در مورد انواع شبهه. .............................................................................۲۱

بند چهارم: وطی به شبهه. .............................................................................۲۴

گفتار سوم: نسب نامشروع. .............................................................................۲۶

مقدمه. .............................................................................۲۶

مبحث اول: ولد زنا .............................................................................۲۷

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. .............................................................................۲۷

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی.. .............................................................................۳۱

بند سوم: ولدزنا در فقه اسلامی.. .............................................................................۳۲

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع. .............................................................................۳۳

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع. .............................................................................۳۴

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: .............................................................................۳۴

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ....................................۳۵

گفتار چهارم: تلقیح مصنوعی.. .............................................................................۳۶

بنداول: تاریخچه. .............................................................................۳۶

بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی.. .............................................................................۳۸

الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین.. .............................................................................۳۸

ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر. .............................................................................۳۸

ج: انتقال جنین.. .............................................................................۴۰

بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی.............................................................................۴۰

بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی.. .............................................................................۴۰

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین.. .............................................................................۴۱

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین.. .............................................................................۴۲

د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه. .............................................................................۴۲

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: .............................................................................۴۵

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: .............................................................................۴۶

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: .............................................................................۴۷

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: .............................................................................۴۷

ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشکی.. .............................................................................۴۷

بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن. ..............................۴۷

بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشکی درهمه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد ....................۴۸

بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان. ..........................................۴۸

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان....................................... ۴۹

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی....................... ۴۹

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف................................................................................ ۴۹

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف... .............................................................................۴۹

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. .............................................................................۵۰

فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن. .............................................................................۵۳

مقدمه: .............................................................................۵۳

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: .............................................................................۵۴

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى.. .............................................................................۵۵

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام. .............................................................................۵۸

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى.. .............................................................................۶۰

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران. .............................................................................۶۲

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات... ...........................۶۳

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/۲/۸۶......................................... ۶۴

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب ۳/۷/۸۷....................................... ۶۵

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری.. ..............................................۶۵

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری....................................... ۶۶

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:............................................................................................................... ۶۷

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی............................................................................... ۶۷

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: .............................................................................۶۹

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: .............................................................................۷۰

بند دهم: حرمت ازدواج.. .............................................................................۷۰

بند یازده: نام خانوادگی.. .............................................................................۷۱

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: .................................۷۱

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها............................................. ۷۱

بند چهارده: توارث................................................................................ ۷۱

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی.. .............................................................................۷۲

بخش دوم: بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع.............................................................................. ۷۶

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی.. .............................................................................۷۶

گفتار اول: اعلامیه جهانی.. .............................................................................۷۶

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک.. .............................................................................۷۷

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک.. .............................................................................۷۹

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. .............................................................................۸۰

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. .............................................................................۸۰

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. ...................................۸۱

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک...................................... ۸۱

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. .............................................................................۸۶

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی.. ..................................۸۶

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. .............................................................................۸۷

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. .............................................................................۸۹

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۷۲. ............................................................۹۱

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک....................................... ۹۲

بند اول: حقوق کودک در قرآن. .............................................................................۹۳

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. ..................................................۹۴

فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. .............................................................................۱۰۲

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا .............................................................................۱۰۲

مبحث اول: اسلام ولدالزنا .............................................................................۱۰۲

مبحث دوم: توارث... .............................................................................۱۰۴

مبحث سوم: محرمیت وازدواج.. .............................................................................۱۰۴

مبحث چهارم: حضانت و ولایت... .............................................................................۱۰۵

مبحث پنجم: نفقه. .............................................................................۱۰۶

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین.. .............................................................................۱۰۸

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. .............................................................................۱۰۸

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. .............................................................................۱۱۰

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. .............................................................................۱۱۰

بند اول: نفقه طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۰

بند دوم: ارث طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۳

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: .............................................................................۱۱۳

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: .............................................................................۱۱۵

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۶

بند اول: حضانت... .............................................................................۱۱۶

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. .............................................................................۱۱۸

بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. .............................................................................۱۲۰

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۲

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۲

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی.. ....................................۱۲۳

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۴

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ..............................................۱۲۶

بند نهم: مواردی که طهارت مولد شرط است... .............................................................................۱۲۷

بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع. .............................................................................۱۲۹

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری.. .............................................................................۱۳۱

نتیجه: .............................................................................۱۳۱

بررسی فرضیه های پژوهش... .............................................................................۱۳۴

فرضیه اصلی: .............................................................................۱۳۴

فرضیه فرعی اول: .............................................................................۱۳۴

فرضیه فرعی دوم: .............................................................................۱۳۴

مشکلات و محدودیت های پژوهش... .............................................................................۱۳۵

پیشنهادات پژوهش... .............................................................................۱۳۵

منابع. .............................................................................۱۳۷

چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

مقدمه
بحث و بررسی در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثی است که از دیرزمان گذشته در نظام های مختلف حقوقی مورد نظر اندیشمندان بوده است. در ابتدا اهمیتی بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمایت های حقوقی برخوردار نمی شده و دیدگاه جامعه به آنان که نتیجه نادانی و گناه افراد دیگر است به چشم دیگری می نگریستند و این رویه از آنان در آینده افرادی سرخورده، شرور و مخل امنیت جامعه می ساخت. بر این اساس جوامع غربی بر آن شدند که با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی به خصوص حقوق اسلام، نگاهی رسمی به حقوق این گروه از جوامع بشری داشته باشند، که اعلامیه های جهانی حقوق کودک را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. از سویی دیگر دین مبین اسلام با توجه به وحی و کلام الهی و استنباط فقهای آن چه در مذهب شیعه و چه در مذهب اهل سنت، گام های اساسی و مطلوبی در راستای حفظ حقوق کودکان نامشروع برداشته است. در این میان اسلام با نفس عمل یعنی زنا مخالفت نموده، و ضمن بیان دیدگاههای خود در خصوص این فعل حرام، زانی و زانیه را مورد مجازات شدید قرار داده است و بدین جهت، حاصل این عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسمیت نشناخته و موانعی را در جهت آسودگی خاطر زانی و زانیه قرار داده تا بدین وسیله آنان به جهت وقوع چنین اتفاقی از اصل عمل خویش نادم و از آنجام آن خودداری نمایند. در این میان فقهای اهل تسنن و فقهای امامیه، در بسیاری از موارد با یکدیگر هم نظر بوده و این اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتی را در نوع نگاه جامعه اسلامی به این عمل بوجود آورد. لذا از انجایی که تحقیق حاضر اهتمام بر آن دارد که وضعیت حقوقی اطفال نامشروع را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهد امید وار است که این پژوهش گامی هر چند کوچک در راستای معرفی پویایی و گستردگی تفکر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در قبال نظام های حقوقی غربی باشند که همواره ادعای بشر دوستی آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** **** ***


[ بازدید : 2 ]

دانلود پایان نامه روانشناسی:رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

شنبه 5 آبان 1397
15:30
نویسنده سایت پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ......................................................................................................... ۸

فصل اول / کلیات / پژوهش ...................................................................... ۹

مقدمه ........................................................................................................ ۱۰

بیان مسأله ................................................................................................ ۱۲

اهمیت و ضرورت پژوهش ....................................................................... ۱۳

اهداف پژوهش ......................................................................................... ۱۵

فرضیه پژوهش ........................................................................................ ۱۵

تعاریف عملیاتی ........................................................................................ ۱۵

فصل دوم / ادبیات مربوط به تحقیق/........................................................ ۱۶

مقدمه ........................................................................................................ ۱۷

هیجان و هوش هیجانی ............................................................................ ۱۷

رابطه هیجان با تفکر ................................................................................. ۱۸

تاریخچه هوش هیجانی ............................................................................. ۱۹

هوش هیجانی چیست؟............................................................................... ۲۰

نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی ............................................ ۲۴

تئوری هوش هیجانی گلمن ....................................................................... ۲۵

تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون ................................................ ۲۷

شناسایی حالت های هیجانی ..................................................................... ۳۳

رضایت زناشویی ..................................................................................... ۳۵

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی .............................................. ۳۷

رضایت زناشویی و هوش هیجانی ........................................................... ۴۳

هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند زناشویی .................................. ۴۵

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ........... ۴۷

فصل سوم (طرح تحقیق) ......................................................................... ۵۰

مقدمه ........................................................................................................ ۵۱

جامعه پژوهش ......................................................................................... ۵۱

نمونه آماری ............................................................................................. ۵۱

ابزار پژوهش ............................................................................................ ۵۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................... ۵۲

روایی و اعتبار آزمون هوش هیجانی ....................................................... ۵۲

پایایی و اعتبار آزمون در ایران ............................................................... ۵۳

روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی ........................................... ۵۵

روایی و اعتبار پرسشنامه در ایران ......................................................... ۵۷

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها)................. ۵۹

مقدمه ........................................................................................................ ۶۰

توصیف داده ها ........................................................................................ ۶۱

بررسی و آزمون فرضیه ها ..................................................................... ۶۵

فصل پنجم: (خلاصه و نتیجه گیری) ....................................................... ۶۷

بحث و نتیجه گیری ................................................................................... ۶۸

خلاصه تحقیق ........................................................................................... ۶۹

پیشنهادهای پژوهش ................................................................................ ۶۹

محدودیت های پژوهش ............................................................................ ۷۰

فهرست منابع ............................................................................................ ۷۱

فهرست جداول

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشویی ............................... ۶۱

جدول ۴-۲ شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی رضایت زناشویی ۶۲

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی نمرات هوش هیجانی ..................................... ۶۳

جدول ۴-۴ شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی هوش هیجانی ...... ۶۴

جدول ۴-۵ ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی ..... ۶۵

چکیده پایان نامه:

در این پژوهش با تأکید بر نقش هیجانها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفکر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های کاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت.

و با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی که بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد و هدف این بود که بررسی کند آیا میان هوش هیجانی رضایت زناشویی رابطه ای وجود دارد؟ که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که همبستگی مثبت و در حد پایین مشاهده شده است اما با توجه به سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار نبوده و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار نگرفته است.

فصل اول

موضوع پژوهش، کلیات پژوهش

  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • اهمیت و ضرورت پژوهش
  • تعاریف عملیاتی

فصل اول

مقدمه:

روانشناسان درصدد شناسایی عواملی هستند که با استفاده از آنها بتوان افراد را در زندگی فردی و اجتماعی یاری داد. یکی از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقیت انسان است که در این زمینه رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

در گذشته، تمرکز اغلب روانشناسان، بر فرآیندهای شناختی و هوش عمومی بوده است. دیدگاه های سنتی هوشبهر تصوری محدود از استعدادهای انسان داشتند و برای هوش فرد، محدودیت قائل شده و آن را ارثی، نسبتاً ثابت و نیز قابل تغییر می دانستند. گذشت زمان و تجربه‌های علمی ثابت کرد که بسیاری از افراد که در نمرات پیشرفت تحصیلی و آزمون های هوش ربته بالایی را کسب می کنند، در فراز و نشیب های زندگی شخصی و اجتماعی و بحرانهای روزمره کفایت و شایستگی لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارتهای لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمین کننده شخصیت اجتماعی، موفقیت و خشنودی در زندگی نیست.

هوارد گاردنردر سال ۱۹۸۳ ، با طرح نظریه هوش چند عاملی خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملی منفرد و تغییرناپذیر فراتر رفته و تصویر غنی تر و گسترده تری از هوش را ارائه نمود. او با مطرح کردن، هوشبهر درون فردی به عنوان کلیه خودشناسی و هوش بین فردی به معنای توانایی درک افراد دیگر، الگویی دقیق و واقعی برای استفاده ثمربخش در طول زندگی معرفی نمود.

گرچه در توصیف گاردنر از هوش فردی، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر می رسید که هنوز به عواطف و هیجانات آن گونه که متناسب با نقش پیچیده آنها در زندگی انسان باشد، پرداخته نشده است.

جان مایر و پیتر سالووری در سال ۱۹۸۹، به این روال که چه چیزهایی موجب کسب موفقیت افراد در زندگی می شود. اصطلاح هوش هیجانی را مطرح نموده و برای اولین بار در مقالات آموزشی خود این گونه معرفی نمودند. هوش هیجانی توانایی است که امکان درک احساسات و هیجانهای خود و دیگران را به فرد می دهد تا با استفاده از این قابلیت بتواند تفکر و عملکرد خود را هدایت کند.

در سالهای اخیر اصطلاح هوش هیجانی گسترش فزاینده ای یافته، خصوصاً و زمینه کاربرد آن در تعلیم و تربیت زندگی شخصی، محیط کار و تجارب، پژوهشهایی انجام شده است.

پژوهش حاضر قصد دارد در رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار دهد.

بیان مسأله

سالهاست روان شناسان درصدد هستند که به این سئوالها پاسخ بدهند که چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر از بهداشت روانی بهتر برخوردارند که این سئوال به سئوال دیگری می انجامد که چرا برخی نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟ چه عواملی این تفاوت ها را رقم می زند؟ پاسخ به این سئوالها بر لزوم بررسی عواملی (مهارتهای هیجانی) که تصور می شود موفقیت فرد را تعیین می کند، دخالت دارد. به سرعت روشن شد که کلید تعیین و پیش بینی موفقیت و کامیابی تنها هوش شناختی نیست.

شواهد حاکی از آن است که زوجها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ ارتباط صمیمی و درک احساسات از جانب همسرشان به مشکلات فراگیر و متعددی دچارند. بدیهی است که کمبودهای موجود در کفایتهای عاطفی و هیجانی دو همسر در کنار عوامل متعدد دیگر از قبیل (عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...) اثرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آنها می گذارد و به طور منطقی هر چه نارضایتی از زندگی مشترک بیشتر باشد. احتمال ناسازگاری و جدایی افزایش می یابد. (گلمن ۱۹۹۸) این تحقیق به بررسی رابطه بین هوش هیجانی در رضایت زناشویی می پردازد.

ماهیت و ضرورت پژوهش:

در زندگی مشترک، غالباً به هنگام مواجهه با مشکلات، احساس ناکامی، تحقیر و... احساسات و هیجانات به جای عقل و منطق بر همسران غلبه می کند. لذا شناخت و هدایت هیجانات برای حفظ روابط زناشویی بسیار مهم است با توجه به پژوهشهای انجام شده در خصوص روابط همسران به نظر می رسد که مولفه های هوش هیجانی می توانند در رضایت زناشویی موثر باشند. «روابط صمیمانه زوجین نیاز به مهارتهای ارتباطی دارد از قبیل توجه افراد به مسائل از دید همسرانشان و توانایی درک همدلانه آنچه که همسرشان تجربه نموده است و همچنین حساس و آگاه بودن از نیازهای او، (گاتمن و همکاران، ۱۹۷۶).

بدیهی است که عوامل متعددی نیز می توانند در نارضایتی زناشویی دخالت کرده و آن را تشدید نماید. وقتی یک زوج در چرخه فزاینده انتقاد، قرار گرفتن در وضع دفاعی، خاموشی گزیدن و افکار منفی و پذیرش مکرر درماندگی هیجانی اسیر شوند، این چرخه به خودی خود منعکس کننده این واقعیت است که در توانایی خودآگاهی، خویشتن داری همدلی و تسکین دادن به خود و به یکدیگر اختلالی وجود دارد.(گلمن، ۱۹۹۵)

همسرانی که از خودآگاهی بالاتری برخوردارنند (خویشتن داری)و در نحوه ابزار احساسات و هیجانات خود نسبت به دیگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند، مانع بروز بسیاری از برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشویی خود می شوند.

اگرچه تأکید بر تأثیر هوش هیجانی در احساس رضایت زناشویی به معنای نادیده انگاشتن عوامل دیگری همچون مسائل بیولوژیک، اثرات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیست. اما برای سلامت ارتباطات عاطفی و هیجانی زوجها و سلامت روانی خانواده و مقابله با بسیاری از مشکلات اساسی خانواده اهمیت دارد.

برای مطلوب تر ساختن روند زندگی مشترک و پیشگیری از ناکامی و بالا بودن توانایی شخصی و اجتماعی اعضای خانواده و کاستن از آثار طلاق در جامعه توجه به راهبردهای اکتسابی، در جهت پرورش قابلیت های هیجانی ضروری می نماید.

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

  1. بررسی هوش هیجانی زوجین
  2. بررسی رضایت زناشویی
  3. بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

فرضیه کلی پژوهش

بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی رابطه معنی دار وجود دارد.

تعاریف عملیاتی (کاربردی)

EQ (هیجان بهر): در این پژوهش، هیجان بهر نمره ای است هر شرکت کننده در کل آزمون و درهر یک از مولفه های آزمون هوش هیجانی (بار – اون) کسب می نماید.

رضایت زناشویی: در این پژوهش نمره ای است که شرکت کننده از پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich کسب می کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۷۱

قیمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***


[ بازدید : 2 ]

پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه

شنبه 5 آبان 1397
15:27
نویسنده سایت پایان نامه

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق گرایش: خصوصی

عنوان:

هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه

مرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده....................................................................۱

مقدمه.............................................................................۲

بیان مسئله ......................................................۳

انگیزه انتخاب موضوع .........................................۳

سوالات...... .........................................................................۴

فرضیه ها .............................................................................۴

پیشینه و ادبیات تحقیق .........................................................۵

ضرورت و اهداف تحقیق..................................................۶

ساختار تحقیق...........................................................۷

فصل اول : کلیات ..........................................۸

۱-۱ . مفاهیم...................................................۹

۱-۱-۱. تعریف نسب.................................................۹

۱-۱-۲. مفهوم هویت............................................................۱۱

۱-۱-۲. مفهوم جنین.........................................................۱۴

۱-۱-۲-۱. مفهوم عرفی جنین................................................۱۴

۱-۱-۲-۲ .مفهوم پزشکی جنین................................................. ۱۴

۱-۱-۲-۳ .مفهوم جنین در قانون نحوه ی اهدای جنین...............................۱۵

۱-۱-۳ .مفهوم جنین از نگاه قانون...............................................۱۶

۱-۱-۴ .تعریف باروری مصنوعی .......................................۱۷

۱-۲. پیشنه ی بحث...............................۱۹

۱-۲-۱ پیشنه ی پزشکی ................................۱۹

۱-۲-۲. پیشنه ی فقهی.................................................................۲۱

۱-۲-۳ .پیشنه ی حقوقی.................................۲۱

فصل دوم :مبانی و رویکردها درباره هویت خانوادگی کودک...........۲۵

۲-۱ .رویکرد لزوم شناسایی هویت کودک................................۲۶

۲-۱-۱. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین..................................۲۷

۲-۱-۱-۱ .آیات و قرآن............................................۲۷

۲-۱-۱-۲ .روایات ............................................۳۲

۲-۱-۱-۳ .اصول عملیه..................................۳۸

۲-۱-۲ .دلایل عقلایی..........................................۴۴

۲-۱-۳ .عوامل روانشناختی..........................................۵۱

۲-۱-۴. تعهدات بین المللی........................................۵۸

۲-۲ .رویکرد عدم شناسایی حق هویت کودک ............................۶۲

۲-۲-۱. حمایت از خانواده...............................................۶۲

۲-۲-۱-۱.آیات قرآن..........................................................۶۳

۲-۲-۱-۲ .روایات و احادیث....................................۶۴

۲-۲-۱-۳. اصول عملیه..........................................۶۶

۲-۲-۲. دلایل عقلایی.......................................۷۰

۲-۲-۳ .عوامل روانشناختی..................................................۷۳

۲-۲-۴ .راهکارهای حقوقی.......................................................۷۶

۲-۲-۴-۱. اعراض.........................................................۷۷

۲-۲-۴-۲. اذن.............................................................۷۸

۲-۲-۴-۳ .صلح.........................۷۸

۲-۲- ۵ . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء کننده............۷۹

فصل سوم :بررسی آثار رویکردهای مربوط به حق هویت خانوادگی کودک....................۸۲

۳-۱. تعیین جایگاه حقوقی کودکان ناشی از باروری مصنوعی.......................۸۳

۳-۱-۱ .پدر بیولوژیک.....................................۸۴

۳-۱-۱-۱ .عدم پیوستگی نسبی.....................................................۸۴

۳-۱-۱-۲ .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء کننده و علم و جهل او.....................۸۶

۳-۱-۱-۳ .رابطه ی نسبی......................................................۸۹

۳-۱-۲ .شوهر زن دریافت کننده.....................................................۹۰

۳-۱-۲-۱.عدم رابطه نسبی.....................................................................۹۰

۳-۱-۲-۲. رابطه ظاهری.........................................................۹۱

۳-۱-۳ .نسب مادری.............................................................۹۲

۳-۱-۳-۱.عدم رابطه ی نسبی...............................................۹۲

۳-۱-۳-۲. رابطه نسبی.......................................................۹۳

۳-۱-۳-۳ .تفصیل میان جهل و علم زن............................................۹۴

۳-۲ . آثار حقوقی پذیرش یکی از دو رویکرد مطرح شده................................۹۴

3-2-1. آثار پذیرش رویکرد محرمانگی.......................................۹۵

۳-۲-۱-۱ .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل......................................۹۶

۳-۲-۱-۲. تربیت طفل.................................................۹۸

۳-۲-۱-۳ .نفقه ی طفل..........................................۹۸

۳-۲-۱-۴ .تکریم و احترام...........................................۱۰۰

۳-۲-۱-۵. نسب جنین..........................................۱۰۱

۳-۲-۱-۶ .ارث...........................................................۱۰۳

۳-۲-۱-۷. محرمیت..............................................................۱۰۵

3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت................................................۱۰۶

۳-۲-۲ .آثار رویکرد افشاء......................................۱۰۷

۳-۳. وضعیت هویت خانوادگی کودک حقوق ایران ..............................۱۰۸

نتیجه...................................................................................۱۱۲

منابع و مآخذ ....................................................۱۱۶

ـ چکیده:

با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال ۱۹۷۸، آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، اهدای تخمک، اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، خونی، فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله ی مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روشهای نوین درکنار جنبه های درمانی، ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.

واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمک

مقدمه

قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

بیان مساله

در سال ۱۹۷۸ علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و .... مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

انگیزه ی انتخاب موضوع

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

سوالات

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود

سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق کدام است؟

سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟

سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

فرضیه ها

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.

فرضیه ی اول

بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.

فرضیه دوم

در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.

فرضیه ی سوم

به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

پیشینه و ادبیات تحقیق

از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.

پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار "اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری"در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۴مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان "تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن"به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان "مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور" در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان "نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی" بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان "مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی" منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب دراز مدت روانی، برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.
در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.

ضرورت و اهداف تحقیق

همان طور که خواهیم گفت، قانونی که در حال حاضر در کشور مصوب و اجرا می شود ( قانون اهدای جنین) از رویکرد محرمانگی احراز هویت پیروی کرده است، یعنی والدین ژنتیکی کودک، بعد از اهداء جنین ناشناخته باقی می مانند. این رویکرد قبل از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در غرب وجود داشت و در حال حاضر نیز در برخی از کشورها وجود دارد و آثار و تبعات بدی به جای گذاشته است. به نظر می رسد که این رویکرد آثار و تبعات ناگواری برای کودک و جامعه به وجود خواهد آورد. و لذا ضروری است که در این نوشتار معایب و مزایای این رویکردها روشن شود و بعد با تمام سعی خود رویکرد مناسب را تقویت کرده، تا آن به عنوان طرحی مناسب برای جامعه ی ایران ارائه شود.

ساختار تحقیق

برای این که تمام مطالب مورد نیاز برای رسیدن به یک نتیجه مناسب و معقول بررسی شود، تحقیق به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان کلیات که در ذیل آن مفاهیم و تاریخچه ای از بحث ارائه شده است و در فصل دوم، مبانی و رویکردهای مختلف درباره ی هویت بررسی شده و در فصل سوم، وضعیت حقوق ایران را با توجه به آثار و تبعات شناخت حق هویت برای کودک مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com


[ بازدید : 2 ]

پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون

شنبه 5 آبان 1397
15:23
نویسنده سایت پایان نامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق - قدرت

عنوان:

تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با استفاده از شبکه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
این پروژه روشی نو را برای بکارگیری رؤیتگرهای شبکه عصبی در جهت شناسایی و تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با استفاده از اطلاعات بهره برداری ارائه کرده است. اطلاعات بهره برداری از طریق اندازه گیری های بلادرنگ به عمل آمده در قبال اغتشاشات حوزه بهره برداری فراهم می شود. داده های آموزشی مورد نیاز شبکه عصبی از طریق شبیه سازی های غیر همزمان بهره برداری از ژنراتور سنکرون در محیط یک ماشین متصل به شین بی نهایت فراهم شده است. مقادیر نمونه ژنراتورهای سنکرون در مدل مذکور به کار گرفته شده اند. شبکه آموزش دیده در قبال اندازه گیری های بلادرنگ شبیه سازی شده در جهت تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون تست شده است. مجموعه نتایج به دست آمده نشان دهنده قابلیت های نوید بخش شبکه عصبی مصنوعی در حوزه تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون، به صورت بلادرنگ و با استفاده از اطلاعات بهره برداری می باشد. اگرچه برای دستیابی به خطای تخمین قابل قبول در مسیر شناسایی کلیه پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون، پاره ای اصلاحات ضروری به نظر می رسد. در نگاه کلی این اقدامات تکامل بخش را می توان به دو مجموعه: پیشنهادات مربوط به اصلاح شبکه عصبی رؤیتگر در حوزه شبیه سازی و آموزش و بخش دیگر را به عنوان گام های تکاملی تلقی نمود، که سازماندهی این گام ها در مبادی ورودی و خروجی شبکه عصبی، زمینه مناسبتری را برای بهره گیری از قابلیت های آن فراهم خواهد کرد.
مقدمه:
در سال های اخیر با پیشرفت سیستم های کامپیوتری، سیستم های هوش مصنوعی نیز متولد شده و رشد کرده است. یکی از سیستم های هوش مصنوعی، شبکه های عصبی مصنوعی هستند. این شبکه ها به علت عواملی چون قطعیت در پاسخ، سادگی در اجرا، قابلیت انعطاف بالا و... جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. با توجه به ساختار و کارکرد شبکه های عصبی مصنوعی و اهمیت تعیین پارامترهای دینامیکی اجزاء سیستم های قدرت از جمله ژنراتورهای سنکرون، بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی در این حوزه قابل طرح است. از طرف دیگری نتایج ارائه شده از بکارگیری این شبکه ها در حوزه های مشابه، کارکردهای نوید بخشی را نشان می دهد. با توجه به مراتب فوق این پروژه بر آنست تا با طراحی و اجرای طرح شناسایی پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، قابلیت های این سیستم را در حوزه شناسایی بلادرنگ پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون نیز بیازماید.
فصل اول: کلیات
سیستم های قدرت متشکلند از مجموعه ای از مراکز تولید (نیروگاه ها) که توسط شبکه های انتقال و توزیع و تجهیزات حفاظتی و کنترل آن به مراکز مصرف متصل می گردند. وظیفه اصلی یک سیستم قدرت تولید و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان با حفظ شرایط سه گانه:
۱- ارزانی قیمت انرژی
۲- کیفیت بالا
۳- امنیت تامین انرژی
می باشد. مراد از امنیت، پیوستگی و تداوم در تولید و تامین انرژی می باشد. عوامل موثر در امنیت عبارتند از:
۱- سرمایه گذاری اولیه (تجهیزات سیستم)
۲- روش ها و امکانات نگهداری و تعمیرات سیستم قدرت.
همانگونه که در کلیه وسایل و سیستم های غیر الکتریکی همواره دو ویژگی ارزانی و بالا بودن کیفیت امنیت با یکدیگر متعارض و متقابل می باشند در مقوله انرژی الکتریکی و سیستم های قدرت نیز به همان گونه خواهد بود. امنیت یک سیستم قدرت در حقیقت درجه و میدان توانایی آن سیستم در مواجهه با حوادث و اغتشاشات می باشد. امنیت کلی یک سیستم به دو زیرشاخه:
۱- امنیت دینامیکی
۲- امنیت استاتیکی
قابل تقسیم است. از توانایی سیستم قدرت برای حفظ و نگهداری خود در دوره وقوع اختلال (که خود از سه دامنه فوق گذرا - گذرا - دینامیک تشکیل شده است) با عنوان امنیت دینامیکی تعبیر می گردد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد امنیت سیستم های قدرت، فرایند ارزیابی و بهبود آن همواره مورد توجه مهندسین طراح و بهره بردار بوده، به قسمی که عملیات ارزیابی و بهبود امنیت سیستم های قدرت یکی از وظایف بسیار مهم و اساسی مراکز کنترل و بهره برداری شبکه های قدرت می باشد. شکل کلی فرایند ارزیابی و بهبود سیستم های قدرت در شکل ۱-۱ بیان شده است. با توجه به اهمیت امنیت در سیستم های قدرت و همچنین تغییرات مستمری که در حین عملیات بهره برداری ۲۴ ساعته در شبکه اتفاق می افتد ضرورت دارد که دائما از طرف بهره بردار، عملیات بهره برداری به شکل های مختلف بر روی سیستم های قدرت اعمال گردد، اما به توجه به ویژگی بالا بودن امنیت نباید این عملیات به گونه ای باشد که سبب بروز اغتشاش در رفتار سیستم و در نتیجه نقض غرض گردد. از طرفی سیستم قدرت هر کشور منحصر بفرد بوده به قسمی که نمونه دومی نمی توان برای آن ایجاد نمود. بنابراین با توجه به ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم های قدرت و ضرورت اجتناب از عملیات بهره برداری بررسی نشده، برای ارزیابی اولیه از نتایج عملیات بهره برداری و یا طراحی ضرورتا می باید از یک نمونه مشابه سیستم قدرت استفاده نمود تا بتوان ابتدا نتایج مانورهای طراحی یا بهره برداری را بر آن آزمایش و در صورت اطمینان از بی خطر بودن، نتایج آن مانورها را بر شبکه واقعی اعمال نمود.
تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتیبانی سایت :

**** serderehi@gmail.com


[ بازدید : 2 ]

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

شنبه 5 آبان 1397
15:14
نویسنده سایت پایان نامه

عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش مدیریت منابع انسانی

عنوان :

بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حمید رحیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان در سال ۱۳۹۲ می باشد (۲۴۷۰ =N) که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد ۱۶۰ نفر از آن­ ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی است که ضریب پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۱/۰و ۸۷/۰ برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون آزمون t تک متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون کمترین تفاوت معنادار: LSD، ضریب رگرسیون) استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی بالاتر از حد متوسط است و ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ۰۵۹/۰ تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. به علاوه، یافته های این تحقیق نشان داد پیچیدگی بر کارآفرینی ۱۵/۰ تاثیر منفی و معکوس، رسمیت بر کارآفرینی ۱۸/۰ تاثیر مثبت و معنادار و تمرکز بر کارآفرینی ۰۹۲/۰ تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین پیچیدگی و رسمیت رابطه مثبت و معنادار، بین تمرکز و پیچیدگی رابطه مثبت و معنادار و بین تمرکز و رسمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین میان هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

کلید واژه: ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان، بانک

مقدمه

توسعه­ در ابعاد و سطوح مختلف همواره یکی از اصلی ترین دغدغه ها و اهداف برنامه ریزی های انجام گرفته درکشورهای مختلف است. "دو عامل تاثیر گذار بر توسعه، بهره وری و کارآفرینی[۱] هستند که در دهه های اخیر در استراتژی های توسعه جایگاه ویژه ای یافته اند. کارآفرینی استاندارد معمولاً به رشد بهره وری می انجامد و رشد بهره وری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، بهبود وضعیت اشتغال، استاندارد کار، کنترل تورم وکاهش فقر اهمیت دارد و تا حدی چگونگی رقابت را در عرصه بین المللی تعیین می کند"(دادگر و غلامزاده،۱۳۸۹ :۶۲).

از سوی دیگر سازمان های امروزی در مواجهه با تغییرات سریع دانش و تکنولوژی، تنوع تقاضاهای جامعه و رقابت روز افزون با چالش هایی رو به رو هستند که رفع آن نیازمند شناسایی فرصت ها، ارزیابی شرایط و تلاش برای نوآوری و نوسازی در ساختارها و فعالیت ها می باشد( هیونن[۲]، ۱۹۹۹، به نقل از یعقوبی فرانی و همکاران، ۱۳۸۷). تلاش برای مقابله با چنین چالش هایی منجر به شکل گیری مفهوم کارآفرینی سازمانی شده است. کارآفرینی سازمانی به خدمت گرفتن رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمان با ثبات است ( اچولز و نیک[۳]، ۱۹۹۸). به عبارت دیگر در چنین سازمان هایی همه کارکنان خود را در برابر اهداف سازمان متعهد می دانند و برای پیشرفت آن، تمام تلاش خود را به کار می گیرند. در این میان ساختار سازمان به عنوان کالبد اصلی سازمان نقشی اثر گذار در ایجاد بستری مناسب برای رفتار کارکنان دارد. لذا بررسی ارتباط میان کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی از مسائل مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

  • بیان مسئله

بحث کارآفرینی با توجه به اهمیت آن در ابعاد مختلفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است." اقتصاددانان به کارآفرینان به عنوان عامل تحول جامعه، ایجاد کسب وکار جدید و به‌ طور کلی رشد اقتصادی و سود آفرینی آنان توجه دارند و از کارآفرینان به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می ‌برند و معتقدند که امروزه نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی از سرمایه بیشتر است" (علوی،۱۳۸۲: ۲۷). روان‌شناسان که در سه دهه یعنی طی سال­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مطالعات قابل توجهی در زمینه کارآفرینی انجام داده­اند تلاش علمی قابل توجهی برای پاسخ به این سوال اساسی انجام داده­اند که آیا اصولاً امکان بررسی و شناخت ویژگی‌ها وخصوصیات افراد خلاق، کارآمد، مبتکر، ساعی وکوشا وجود دارد؟ بنابراین جستجو برای تعیین ویژگی‌های روان شناختی مشترک افراد کارآفرین از جمله مباحث مهم مورد نظر روان شناسان می­باشد. عمده تأکید روان شناسان در این زمینه به روی خصوصیات فردی افراد کارآفرین بوده است. لذا در تبیین و ترسیم مدلی جامع در این حوزه و نیز ارائه معیارهای مشخص و دقیق برای ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینی توفیق چندانی نداشتند. با توجه به این محدودیت، دیدگاه­ها و نظریات جامعه شناختی مطرح گردید که عمدتاً تأثیر عوامل اجتماعی را در حوزه کارآفرینی مورد تأکید قرار دادند. یعنی در پاسخ به این سوال که آیا فقط ویژگی‌های فردی است که باعث موفقیت فرد می‌شود؟ جامعه‌شناسان عوامل دیگری هم چون سوابق و تجربیات فردی و هم چنین تأثیر محیط و فرهنگ را مورد توجه قرار دادند. ایمانی (۱۳۸۸) معتقد است که این دو اندیشه با هم تلاقی پیدا کرده و به همین دلیل جوامع، دولت‌ها و سازمان‌ها به فکر شناسایی بستر مناسب برای رشد و پرورش کارآفرینان افتادند که مقوله جدیدی است. اما در اواخر دهه ۸۰ میلادی نویسندگان علوم مدیریت نیز کارآفرینی را مورد توجه قرار دادند و علی رغم مدت کوتاهی که صرف موضوعات کارآفرینی در مدیریت شده نتایج گسترده‌ای به دست آمده است . "مکتب مدیریت معتقد است که کارآفرین شخصی است که راه‌اندازی یک کسب و کار را سازمان‌ دهی یا اداره کند و ریسک را به خاطر سود بپذیرد" (وبستر،۱۹۹۶به نقل از صالحی عمران و رستمی،۱۳۸۸: ۲۳). با وجود اختلاف نظرها تقریباً همه این مکاتب بر نوآور بودن، تصمیم­گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند.

ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت، جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز بر پایه نوآوری و خلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند. توسعه کارآفرینی در اقتصاد دانش­ محور امری حیاتی است و بارها توسط صاحب نظران مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که کارآفرینی نقشی کارساز در توسعه اقتصادی دارد و رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام زمانی میسر است که افرادی در بین سایر آحاد جامعه با خطر پذیری اقدام به نوآوری کرده و با نوآوری آنها روش ها و راه­حل های جدید، جایگزین راه های ناکارآمد قبلی شود (مرادی،۱۳۸۷) و نیز با توجه به دیدگاه مک کللند[۴](۱۹۶۱) که با رشد و توسعه برخی از ویژگی ها در افراد می توان رشد اقتصادی را در جوامع مختلف فراهم کرد، لذا توجه به کارآفرینی وپرورش زمینه های تحقق آن در جوامع امروز یک ضرورت است. پوستیگو[۵](۲۰۰۲) کارآفرینی را حاصل برخورد ویژگی های فردی کارآفرینان با محیطی می­داند که در آن نشو و نما یافته­­اند. هم­چنین بهرامی (۱۳۸۶) به استناد مطالعات انجام گرفته در زمینه کارآفرینی معتقد است ویژگی­هایی که موجب می شوند فرد کارآفرین شود توارثی نیست بلکه اکتسابی می باشد و از این رو فراهم کردن محیط مناسب وآموزش هایی که این ویژگی ها و تجربیات را در افراد تقویت کند، ضروری می باشد.

از دیدگاه زالی و همکاران(۱۳۸۶) مهم‌ترین و جامع‌ترین ویژگی­های کارآفرینی در مدل جامع کارآفرینی مشاهده می‌شود. این مدل که توسط مؤسسه توسعه کار آفرینی هند[۶] ارائه شده، پنج ویژگی را برای کارآفرینان برمی شمرد که عبارتند از انگیزه پیشرفت[۷]، استقلال‌طلبی[۸]، ریسک‌پذیری[۹]، خلاقیت[۱۰] و عزم و اراده.

از دیدگاه مک کللند افراد کارآفرین در مورد " نیاز به توفیق، چند ویژگی دارند:۱- مسئولیت پذیری شخصی تعیین اهداف و نیل به آنها با تلاش شخصی ۲- پذیرش مخاطرات معقول ومعتدل به عنوان مهارت در عملکرد ۳-آگاهی از نتایج کار ودریافت بازخورد از عملکرد" (امیری،۵۵:۱۳۸۸). هم­چنین احمدپور(۱۳۸۷) توفیق طلبی را تمایل به انجام کاری در استاندارد های عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی تعریف می کنند. از سوی دیگر استقلال طلبی، از ویژگی هایی است که به عنوان یک نیروی برانگیزنده مورد تأکید واقع شده و می­توان آن را در قالب " عباراتی نظیر «کنترل داشتن بر سرنوشت خود»،«کاری را برای خود انجام دادن »و« آقای خود بودن» تعریف کرد"(مک کران و فلانیگان ،۱۹۹۶، به نقل از احمد پور ،۱۳۸۷ :۸۷). خلاقیت هم ناظر به "مهارت ابداع چیز جدید و ارزشمند کردن آن می باشد" (طباطبایی واحمدی۷۶:۱۳۸۴). ازنظر محبی (۱۳۸۶) خلق ایده های نو و با ارزش هسته اصلی کار آفرینی است و مهم تر این­که خلاقیت قابل آموزش و یادگیری است. ریسک پذیری یا تمایل به خطر پذیری یعنی تمایل به انجام کارهایی که احتمال شکست آنها بسیار زیاد است. به نظر امیری (۱۳۸۸) مخاطره کردن خواه از جنبه مالی، روانی، یا اجتماعی باشد بخشی از فرایند کارآفرینی است. البته کارآفرینان مانند مردم عادی خطر قمار گونه نمی­کنند، بلکه با ارزیابی دقیق وحساب شده از میزان مخاطره، تصمیم می­گیرند و بعد از آن برای رسیدن به هدف و نتیجه مطلوب از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

از سوی دیگر تا کنون از کارآفرینی سازمانی در مقایسه با کارآفرینی فردی تعاریف زیادی ارائه نشده است، اما هر چه پاردایم کارآفرینی گسترده ‌تر می‌شود، بیشتر تأکید می شود که سازمان فی نفسه می تواند رفتار کارآفرینانه داشته باشد.

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که طی آن محصولات یا فرایند های مبتکرانه از طریق ایجاد و بسط روحیه، ارزش ها و فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به منصه بروز و ظهور می رسد. مفهوم کارآفرینی سازمانی طی سه دهه اخیر تکامل یافته و در برگیرنده تلاش هایی کارآفرینانه است که به حمایت های سازمانی و اختصاص منابع برای اجرایی کردن فعالیت های نوآورانه در قالب نوآوری سازمانی، فرایندی و تولیدی احتیاج دارد.

ضرورت کارآفرینی سازمانی ناشی از ناسازگاری و عکس العمل کُند سازمان های متوسط و بزرگ نسبت به تغییرات روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیطی بوده و سرعت عمل و نوآوری را به عنوان عوامل کلیدی و رمز حیات و بقای سازمان در صحنه رقابت های فشرده امروزی معرفی می کند. از این رو شناخت ویژگی های بستر مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، اولین قدم و اساسی ترین مساله سازمان های امروزی محسوب می شود. به نظر می رسد برخی شرکت های بزرگ نیز به نقاط ضعف خود در جنبه های اجرایی مشخص و اساسی پی برده و برای دست یابی به نوآوری بیش تر، ساختارهای خود را اصلاح کرده اند (یدالهی، و همکاران ،۱۳۸۸).

امروزه سازمان ها به طور فزاینده های در موقعیت هایی قرار می گیرند که گرایش داشتن به سمت فعالیت های کارآفرینانه برای آن ها امری ضروریست (شپرد [۱۱]و همکاران،۲۰۰۸)، سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که در کل سازمان، جو و روحیه کارآفرینی حکمفرما شده و افراد بتوانند به طور فردی و گروهی، در سازمان به فعالیت های کارآفرینانه بپردازند. به همین دلیل سازمان های مختلف مشتاقانه در حال ترویج فعالیت های کارآفرینانه در میان کارکنان خود هستند. یکی از مهم ترین عوامل تسهیل کننده تقویت کارآفرینی در سازمان، ساختار و تشکیلات متناسب با اهداف موردنظر می باشد.

ساختار سازمانی که رفتار کارآفرینانه را (کشف فرصت، تسهیل فرصت، دنبال کردن فرصت) تشویق می کند، عنصر اولیه لازم برای موفقیت کارآفرینانه سازمانی است. همان گونه که بورگل مان[۱۲] به آن اشاره می کند، زمینه ساختاری، مکانیسم های مدیریتی متنوعی دارد که یک مدیریت خوب می تواند با دستکاری آن بر تفکرات غالب عاملان استراتژی در سطوح عملیاتی و میانی سازمان تأثیر گذار باشد. کلید ایجاد یک ساختار کارآفرینانه می تواند در برگیرنده چندین فاکتور اساسی از جمله ترویج فرهنگ و جو درست باشد. یک جو کارآفرینی که به ترویج و تسهیل فرصت ها کمک می کند همین طور این انگیزه را نیز در کارمندان پرورش می دهد تا ازفرصت های بوجود آمده در داخـــــل یک ایدئولوژی ( ایدئولوژی که کارمندان می توانند به آن متعهد باشند و از این راه سرمایه اجتماعی بدست آورند) استفاده بهینه نمایند. این امر مستلزم یک فلسفه ی سازمانی است که جهت گیری آن به نقش افراد، ارتباطات و نوآوری های سطح عملیاتی است. ارتباطی که کانون آن اهمیت، تعهد و روابط متقابل باشد، ساختار کارآفرینانه حمایتی بوجود می آورد. از اینجاست که قدرت و کنترل در ساختار کارآفرینانه از راه تسهیل و بکارگیری نوآوری ها در داخل یک سازمان روی می دهد (اچولز و نیک،۱۹۹۸: ۳).

روی هم رفته هر چند سازمان های دولتی برای کارآفرین شدن با مشکلاتی رو به رو هستند، ولی این سازمان ها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهم نمودن زمینه های لازم به نتایجی بهینه در این زمینه می توان دست یافت. برای فراهم نمودن این زمینه ها، تغییرات اساسی در ساختار این سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد (مدهوشی و همکاران،۱۳۸۶ :۲).

از یک دیدگاه مؤلفه های ساختار رسمی سازمان عبارتند از:

الف) پیچیدگی[۱۳]: به نظر دفت، پیچیدگی عبارتست از تعداد سطوحِ مدیریتی که در سازمان وجود دارد (دافت[۱۴]،۲۰۰۶، به نقل از عربیون و همکاران، ۱۳۹۰). به طور کلی پیچیدگی به میزان عناوینِ شغلی (پراکندگی مشاغل درون سازمان)، تعداد سلسله مراتب و سطوحِ مدیریتی، میزان تحصیلات و میزان پراکندگیِ جغرافیایی واحدهای سازمان از یکدیگر گفته می شود. پیچیدگی خود شامل پیچیدگی عمودی و جغرافیایی است (گرسو و درازین[۱۵]،۲۰۰۷). پیچیدگی جغرافیایی به تفکیک بین واحدها براساس موقعیت جغرافیایی توجه دارد. پیچیدگی عمودی به میزان سطوح سازمان و لایه های مدیریتی در سازمان و پیچیدگی افقی به تفکیک و تعداد مشاغل هم گروه وهم رده در یک سطح سازمانی اشاره دارد(مارس و سیمون[۱۶]، ۲۰۰۹، به نقل از عربیون و همکاران، ۱۳۹۰).

ب ) رسمیت[۱۷]: به میزانی که سازمان ها از قوانین و رویه ها برای توصیف رفتار، استفاده می کنند گفته می شود (لیائو و همکاران[۱۸] ،۲۰۱۰). به طور کلی رسمیت به میزان تدوین و مکتوب نمودن قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، آئیننامه ها، و شرح شغل ها که در سازمان مورد توجه قرار گرفته و به ثبت رسیده، گفته می شود (گرسو و دارزین، ۲۰۰۷).رسمیت دارای دو بخش است: بخش اول میزان مکتوب شدن قوانین و آئین نامه ها در سازمان و بخش دوم به درجه ای که این قوانین و مقررات و دستورالعمل ها رعایت، اجرا و کنترل می گردد، اشاره دارد (مارس و سیمون، ۲۰۰۹، به نقل از عربیون و همکاران، ۱۳۹۰).

ج) تمرکز[۱۹]: سومین بعد ساختار سازمانی تمرکز است. بیشتر نظریه پردازان بر این توافق دارند که تمرکز اشاره به قدرت تصمیم گیری در سطوح بالای مدیریت،در سازمان دارد ( ویلم و بونز[۲۰]،۲۰۰۹؛ لیائو و همکاران، ۲۰۱۰). تمرکز بیشتر، باعث ایجاد یکنواختی سیاست و عمل کاهش یافتن خطاهای ریسک توسط کارمندانی که اطلاعات یا مهارت های کمتری دارند، می شود (کتسیکا[۲۱] و همکاران،

۲۰۱۱)

تعداد صفحه :۱۴۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** **** ***


[ بازدید : 2 ]

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جایگاه سکوت در قراردادها

شنبه 5 آبان 1397
15:07
نویسنده سایت پایان نامه

درخواست تصویب موضوع پایان نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

عنوان تحقیق به فارسی

................جایگاه سکوت در قراردادها...............

عنوان تحقیق به انگلیسی

............................silence in the contract.............................

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۵- بیان مسئله

(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

سکوت در قراردادها در قانون مدنی تعریف نشده است و مواد هماهنگی در این خصوص وضع نگردیده است.

سکوت در قراردادها که می تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهیت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کمیت و کیفیت مورد معامله،تعیین طرف قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذیل بررسی می شود.

عقود به دو نوع عقود لازم و جایز تقسیم می شوند.طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه و طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

سکوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتی که وقف به صورت مطلق صورت گیرد و موقوف علیه ذکر نشود طبق ماده ۷۱ قانون مدنی وقف صحیح نمی باشد.

عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد و الفاظ و عبارات آن باید صریح در معنی بیع باشند بنابراین ایجاب و قبول در بیع نمی تواند با سکوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده ۴۶۸ قانون مدنی باید مدت تعیین شود ولی در صورتی که مدت تعیین نشود دو حالت به وجود می آید یا هیچ اشاره و تصریح به مدت نشده است و از عرق نیز اراده طرفین را درباره تعیین مدت نتوان به دست آورد که سکوت نمی تواند بیانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط و در نتیجه جهل به عوضین و میزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتی است که طرفین در تعیین مدت اجاره سکوت کرده اند ولی مال الاجاره از قرار روز یا هفته یا ماه یا سال معین شده است که اجاره درست می باشد.در مزارعه در صورتی که در خصوص حصه مال مشاع طرفین،سکوت سکوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل می باشد(م۲۱۶ق.م)لیکن در صورتی که عرف در خصوص میزان حصه آن چنان قاطع باشد که طرفین نیازی به تصریح نبینند سکوت مزبور بطلان عقد را در پی نداشته و لازم است که عقد را نافذ شمرد.سکوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نیست.در مساقات نیز مانند عقد مزارعه در صورتی که نسبت به حصه مشاع طرفین سکوت شود عقد باطل است لیکن قطعیت عرف درخصوص حصه آن در صورتی که بدون تصریح در عقد ه منصرف به حصه عرفی آن باشد مانع از آن است که چننی سوتی موجب بطلان عقد شود لذا چنین عقدی نافذ است؛هم چنین تعیین حصه عامل کافی بوده و سکوت و عدم تعیین حصه مالک خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی کند و بقیه محصول در این حالت برای مالک خواهد بود.در عقد ضمان نمی توان سکوت مضمون له بیانگر قبولی و رضایت او دانست چرا که ضمان موجب صرف منفعت محض نیست تا سکوت مضمون له را دلیل بر رضایت او بدانیم و موجب بری شدن ذمه مدیون اصلی است که نیاز به بیان اراده دارد.در عقد کفالت سکوت مکفول له نمی تواند به مزله قبول دانست زیرا اگرچه مکفول له در مقابل کفیل امری را بر عهده نمی گیرد به مکفول امتیاز می دهد تا با رهایی او یا اموالش موافقت نماید بنابراین عقد کفالت منفعت صرف نمی باشد تا سکوت مکفول له قبول و رضایت ضمنی تلقی گردد.

سکوت محض و مجرد محتال علیه به دلیل تعهداتی که برای آنها ایجاد می کند در مقابل ایجاب محیل قبولی نمی باشد بلکه لازم است که قبولی خود را از طریق یکی از روشهای بیان اراده اعلام نماید.در عقد هبه در صورتی که واهب مالی را برای متهب بفرستد،هم ایجاب نموده و هم این که اذن در قبض داده است در چنین حالتی اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سکوت نماید به دلیل آن که به سود متهب است سکوت متهب را می توان دلیل بر قبولی دانست زیرا فرض این است که امتناعی از تحصیل سود نکرده است و این خود قرینه ای ضمنی بر رضایت او می باشد.سکوت موصی له قبول تلقی نمی گردد و لیکن اثری بر آن مترتب می گردد که در ماده ۸۳۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

سکوت در عقود جایز:در صورتی که مضاربه مطلق باشد و در نوع و کیفیت آن سکوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدنی عامل می تواند هر قسم تجارتی را کهع صاح بداند بنماید ولی اختیار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است که حد متعارف را رعایت نماید.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدنی در صورتی که در خصوص حصه مضارب سکوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر یک از مضارب و عامل تعیین گردد مگر این که طبق ماده ۵۴۹ قانون مدنی در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شرکت سکوت نمی تواند مبین ارده طرفین برای انعقاد عقد قرار گیرد مگر آن که سکوت همراه با قراین و اماراتی باشد که دلالت بر اراده ضنی نماید.در ویعه صرف آوردن مال نزد شخصی که به وسیله یکی از طرق بیان اراده تعهد بر نگهداری آن می کند ودیعه نمی باشد و سکوت او قبول تلقی نمی شود البته اگر سکوت مستودع همراه با قراینی باشد که دلالت بر قبول نماید در تحقق عقد ودیعه نمی توان شک کرد.سکوت وکیل و موکل موجب تحقق عقد وکالت نمی باشد.استثنای بر این مسئله موردی است که فقهای امامیه در خصوص سکوت زوج در مقابل تعیین پدر در به نکاح درآوردن یکی از دخترانش مطرح نموده اند.

نتیجه آن که سکوت به خودی خود نمی تواند دلیل بر قبول باشد مگر این که همراه با قراین باشد

تعداد صفحه : ۱۰

قیمت : ۴۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***


[ بازدید : 2 ]

دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا

شنبه 5 آبان 1397
14:42
نویسنده سایت پایان نامه
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

موضوع
معماری سازمانی و معماری سرویس گرا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

معماری سازمانی رامی توان به جنگلی از مدل هایی تشبیه کرد که در صورت عدم استفاده از یک

نقشه راهنما ، طی طریق در آن تقریباً غیر ممکن است . نقشه راهنمای جنگل مدل های معماری ،

چارچوب نام دارد .
چارچوب ، ساختار منطقی برای دسته بندی مسائل معماری ارائه می کند که از طریق آن جامعیت

و تعامل پذیری محصولات معماری از یک سو و همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان از

سوی دیگر ، تضمین می شود . به این ترتیب ، چارچوب کلیدی ترین مفهوم
در حوزه معماری سازمانی محسوب می شود که بدون استفاده از آن دستیابی به مزایای موعود

ناشی از اجرای معماری سازمانی ، غیر ممکن می نماید .
در این سمینار ابتدا چارچوب های معماری سازمانی رایج در دنیا شناسایی و معرفی شده اند.
سپس معماری سرویس گرا که روشی برای سیستم های توزیع شده است و عملکرد سیستم

بصورت سرویسهای مستقل در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها قرار می گیرد بیان شده و

در ادامه اصول و راهکارهای تجزیه و تحلیل سرویس گرایی بیان می گردد .

مقدمه
باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سیستم های مرتبط با سازمانها به سرعت گسترده
و پیچیده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و کارها ، سیستم ها ، افراد و فناوری ها ،

پیچیدگی سیستم های متناظر با آنها نیز افѧزایش می یابد . هم اکنون مدیریت
سازمان ها مساله ای فراتر از مدیریت سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان بوده
و کلیه مولفه های تشکیل دهنده یک سازمان را تحت تاثیر قѧار میدهد . توسعه و بهبود چنین
سیستم های پیچیده ای مستلزم برنامه ریزی دقیق و سازگار با ماموریت و اهداف سازمان است
و چنین برنامه ریزی نیازمند درک صحیح مولفه های اصلی سازمان است . یکی از
راه حل های درک بهتر چنین سیستم هایی ، شکستن سیستم به اجزا تشکیل دهنده و لایه بندی
آن است .
معماری سازمانی راه حلی مناسب برای این منظور است و بیان مید ارد که چگونه مولفه های
یک سازمان مانند فرایندهای حرفه ، مسئولیت های سازمانی ، خدمات ، بѧستر پایه و فن آوری
اطلاعات ، چه در سیستم های کنونی و چه در سیتسم های آتی با یکدیگر سازگار شده و یک
سیستم توانمند ، با سازگاری درونی و برونی بالا را متناسب با پیشران های سازمان ایجاد
نماید . معماری سازمانی در واقع ابزار تحقق نیازمندی هاست و چنانچه نیازمندی ها متناسب
با ماموریت و اهداف سازمان شناسائی شود ، می توان معماری سازمانی را ایجاد نمود. به
نظر می رسد روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نѧستند و نیاز به ایجاد و
بکارگیری روشهایی است که بوسیله آنها بتوان بر پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی
کوتاهتر غلبه کرد از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن سیستم های موجود که تا به حال مشغول
سرویس دهی به مشتریان بوده اند وجود ندارد و می بایست سیستم های جدید را بصورت
یکپارچه و در کنار همین سیستم های فعلی بوجود آورد معماری سرویس گرا با تکیه بر
اصول سرویس گرایی و محاسبات و سرویس های توزیع شده بر پایه پروتکلهای شبکه و
لایه های منطقی سرویس بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح می گردد .

تعداد صفحه :۵۱

قیمت : پنج هزار تومان

***

----

پشتیبانی سایت :

**** serderehi@gmail.com


[ بازدید : 2 ]

پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

شنبه 5 آبان 1397
14:38
نویسنده سایت پایان نامه

عنوان

بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

استادراهنما:

جناب آقای مهندس سهل آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.

در این تحقیق تأثر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.

برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد.

با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.

کلید واژه ها:گمرک الکترونیک.تجارت الکترونیک.تسهیل صادرات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول، کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع. ۵

۱-۴- اهداف و فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۷

۱-۵- سئوالات پژوهش... ۷

۱-۵-۱- نوع پژوهش... ۸

۱-۵-۲- قلمرو پژوهش... ۸

فصل دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرک... ۱۰

۲-۱-۱- تعریف گمرک... ۱۱

۲-۱-۲- پیشینه گمرک در ایران. ۱۱

۲-۱-۳- نقش و وظایف گمرک... ۱۳

۲-۱-۴- چشم انداز سازمان گمرک... ۱۴

۲-۱-۵- بیانیه رسالت سازمان گمرک... ۱۴

۲-۱-۶- ساختار تشکیلات گمرک... ۱۵

۲-۱-۷- مشکلات و چالش ها ۱۵

۲-۱-۸- سازمان جهانی گمرک... ۱۷

۲-۲-۱- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک... ۲۰

۲-۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیکی.. ۲۰

۲-۲-۳- مزایای تجارت الکترونیک... ۲۱

۲-۲-۳-۱- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونیکی.. ۲۱

۲-۲-۳-۲- بلوغ الکترونیکی.. ۲۱

۲-۲-۳-۳- الزامات فنی.. ۲۲

۲-۲-۴- عوامل سازمانی.. ۲۲

۲-۲-۵- سیستم های بین سازمانی.. ۲۲

۲-۲-۶- مدل های تجارت الکترونیک... ۲۲

۲-۲-۷- مدل کسب و کار با مصرف کننده ۲۴

۲-۲-۸- مدل کسب و کار با کسب و کار. ۲۴

۲-۲-۹- مصرف کننده با مصرف کننده ۲۴

۲-۲-۱۰- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی.. ۲۵

۲-۲-۱۱- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک... ۲۵

۲-۲-۱۱-۱- زیر ساخت اطلاعاتی.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۲- زیرساخت حقوقی و قانونی.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۳- زیر ساخت مالی.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۴- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی.. ۲۷

۲-۲-۱۱-۵- زیرساخت انسانی.. ۲۷

۲-۲-۱۲- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات... ۲۷

۲-۲-۱۳- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی.. ۲۹

۲-۲-۱۴- تجارت الکترونیک واشتغال. ۳۰

۲-۲-۱۵- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. ۳۰

۲-۲-۱۶- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران. ۳۱

۲-۲-۱۶-۱- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران. ۳۲

۲-۳-۱- مقدمه. ۳۵

۲-۳-۲- نقش گمرک در تجارت الکترونیک... ۳۷

۲-۳-۳- گمرک الکترونیک... ۳۸

۲-۳-۴- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات... ۳۹

۲-۳-۵- اهم وظایف گمرک الکترونیکی.. ۴۰

۲-۳-۵-۱- معایب گمرک الکترونیک... ۴۲

۲-۳-۶- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی.. ۴۲

۲-۳-۷- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی.. ۴۴

۲-۳-۸- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک... ۴۴

۲-۳-۹- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک... ۴۷

۲-۳-۱۰- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌ ۴۹

۲-۴-۱- پیشینه داخلی.. ۵۲

۲-۴-۲- پیشینه خارجی.. ۵۴

فصل سوم، روش شناسی تحقیق

مقدمه. ۵۷

۳-۱- روش تحقیق.. ۵۷

۳-۲- جامعه آماری.. ۵۷

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۷

۳-۴- ابزار گردآوری داده ها ۵۷

۳-۵- پرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۱- پایاییپرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۲-رواییپرسشنامه. ۵۸

۳-۶- فنون و تکنیک های آمار. ۵۹

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- توصیف داده های تحقیق.. ۶۱

۴-۳- نوع فعالیت نمونه های پژوهش... ۶۴

۴-۴- تحلیل داده های تحقیق.. ۷۲

۴-۵- آزمون فریدمن.. ۷۳

۴-۶- آزمون رگرسیون چند گانه. ۷۴

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۷۶

۵-۲- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق.. ۷۶

۵-۲-۲- فرضیه فرعی اول. ۷۶

۵-۲-۳- فرضیه فرعی دوم. ۷۷

۵-۲-۴- فرضیه فرعی سوم. ۷۷

۵-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم. ۷۷

۵-۳- نتیجه گیری.. ۷۷

۵-۴- محدودیت های پژوهش... ۷۸

۵-۵- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق.. ۷۹

۵-۶- پیشنهاداتی برای محققان آتی.. ۷۹

منابع وماخذ. ۸۰

الف) منابع فارسی.. ۸۱

ب) منابع انگلیسی.. ۸۲

پیوست... ۸۳

- مقدمه

افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین­المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، ۱۸۳: ۱۵۳).

مبادلات بین­المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهم­ترین نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،۱۳۸۶،ص۹۴).

با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعه­کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.

در واقع امروزه رویه همان گمرکی بدون بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگ محسوب می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرآیند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفتها در فرآیند کاری خود نمود؛ زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی[۱] نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرفهای تجاری ایفا می نماید و با استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظراتهای گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.

از این طریق گمرک را می توان مجهز به اطلاعاتی کرد که امکان ارزیابی ریسک را داشته باشد. همچنین مدیران سطوح مختلف در بخش گمرک تغییرات همه جانبه ای در مقررات، قوانین، سیستم های اجرایی را موجب خواهند شد که از آن طریق هم کارایی در سیستم فعلی افزایش یافته و هم ابزار و فناوری نوین در اداره امور به کار گرفته شده و قدرت رقابتی گمرک در سطح بین­المللی افزایش پیدا نماید.

عمده­ترین استفاده کنندگان از گمرک الکترونیکی، تجار و بازرگانان هستند که از منافع این سیستم بهره­مند خواهند شد. امروزه هزینه های فرصت و هزینه های مترتب بر تشریفات اداری مربوط به گمرگ به گونه ای است که هم منجر به افزایش قیمت کالا و هم موجبات تاخیر در تجارت کالا و تحمیل هزینه های مختلف اجتماعی به کشور می گردد. گمرک الکترونیکی موجب می گردد که مدت زمان تشریفات گمرکی به حداقل رسیده و تجار و بازرگانان و صاحبان کالا در هر نقطه از کشور قادر باشند که با مقرراتی شفاف، با بهترین وسیله و سریع­ترین زمان کالاهای خود را از گمرک ترخیص نمایند.

گمرک الکترونیک نه تنها برای سازمان گمرک دارای منافع قابل توجهی است بلکه با در نظر گرفتن نیازهای سایر سازمان ها زمینه لازم جهت تبادل الکترونیکی داده ها بین آنها را هموار می نماید. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مکانیزه، گمرک الکترونیکی به عنوان تحول عظیمی در کاربرد تکنولوژی اطلاعات در هر کشور تلقی می گردد. گمرک الکترونیکی شامل اجزای بسیار زیاد و ارتباطات بسیار وسیع درون آن اجزا بوده که نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرک و سپس به سایر سازمان های دولتی و بخش خصوصی برمی گردد.

در واقع صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند با استفاده از شبکه های کامپیوتری و اینترنتی، اظهارنامه های خود را به مسئولین امور گمرکی آن کشور ارائه دهند و نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق همین شبکه ها نتایج اظهارنامه های ارائه شده به مراجع گمرکی را دریافت و از نظرات مراجع در خصوص کالای خود با خبر خواهند شد. گمرک الکترونیکی در حقیقت مسیری است که با طی آن مدیریت های گمرک کشورها قدرت رقابتی اقتصاد کشورشان را در صحنه تجارت بین­الملل از طریق صرفه جویی وقت و هزینه صادرکنندگان و وارد­کنندگان بالا می برند.

تعداد صفحه :۱۱۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***


[ بازدید : 2 ]